ข่าวประชาสัมพันธ์

“การดำเนินตามแผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565”

“การดำเนินตามแผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565”

“การดำเนินตามแผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565”
= วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
💁=นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อติดตามตรวจสอบการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้ให้สามารถชำระหนี้ได้ #ภายใต้สโลแกน Go To (ไปหา) ในรูปแบบ One Stop Service #คลินิกจัดการหนี
=ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้วเป็นอย่างดี รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้
(1) ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกลูกหนี้ที่มีสิทธิ และประสบปัญหาด้านการเงิน จนเป็นเหตุไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ดังนี้
📌ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
📌ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(2) สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการลดปัญหาหนี้ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต
(3)ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดโดยบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 30 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
(Visited 1 times, 1 visits today)