ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

🗓วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ที่รับผิดชอบงาน OTOP และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด
จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) เป็นเงิน 3,526,000 บาท ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยดำเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ

กำหนดดำเนินการในช่วง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ม.ค. – มี.ค. 66) จำนวน 5 วัน จำนวน 100 คูหา สำหรับสถานที่ดำเนินโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูล

โดยให้อำเภอและคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (พืช ผัก ผลไม้) ผู้ประกอบการโครงการสัมมาชีพชุมชน ผู้ประกอบการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฯลฯ ของจังหวัดสระแก้ว ที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าว

📸📸พช.สระแก้ว รายงาน 📸📸
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)