ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 โดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการ คจพ.จ. กล่าวระเบียบวาระการประชุมฯ
การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ และรายงานผลความพึงพอใจฯ ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP/ครัวเรือนที่พบใหม่ จำนวน 6,883 ครัวเรือน ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลปรากฎว่า การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ครบทุกครัวเรือน ทั้ง 5 มิติ (มิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และมิติดานการเข้าถึงบริการรัฐ)
📸พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)