ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

พช.สระแก้ว ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

💓”พช.สระแก้ว ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565″

📌วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

💁นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกับการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ” โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทุน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ

💁นายนิวัติ น้อยผาง กล่าวว่า การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ และการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 3 ประเภทคือ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/เขตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล

💁ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางธนันพัชร์ ฉิมจารย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้แทนสำนักงานเลขานุการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังสมบูรณ์ (นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์) เข้าร่วมโครงการฯ

📸พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)