ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล”

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล”

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล”

 

วันอังคารที่ 20 กันยายน เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล และมอบนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 2 ทศวรรษ OTOP โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการวิเคราะห์การตลาด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 2 คน

 

ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายเชาวลิต ต้นชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายธนากร ฉิมพาลี ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมดังกล่าว

 

📔สำหรับประเด็นเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย

– ทบทวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

– กลไกการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

– การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

– การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านมา

– นโยบายการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

– OTOP กับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

– การยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านมา

– การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– การส่งเสริม OTOP สู่ตลาดในยุคดิจิทัล

– การส่งเสริมช่องทางการตลาดที่ผ่านมา

– การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE)

– ทิศทางการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่อนาคต

 

📸📸 พช.สระแก้ว รายงาน 📸📸

(Visited 1 times, 1 visits today)