ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

พช.สระแก้ว จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

“พช.สระแก้ว จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด”

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด การประชุมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสระแก้ว จำนวน 23 คน

 

สำหรับการประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

2.ผลจากการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565

3.หลักเกณฑ์การประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น

4.แนวทาง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5.รายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์

6.แนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนวคิด รูปแบบ แนวทาง ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสระแก้วในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)