ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.ปส.จ.สระแก้ว ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด

ศอ.ปส.จ.สระแก้ว ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด

“ศอ.ปส.จ.สระแก้ว ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด”

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (ศอ.ปส.จ.สระแก้ว) นำโดย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสระแก้ว นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย นายวาสนา โพธิ์ทอง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสมบูรณ์ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ ดังนี้

1. ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานและจัดตั้ง ปี 2558 มีเงินกองทุน 21,156 บาท มีสมาชิกจำนวน 271 คน จาก 85 ครัวเรือน (ครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน)

2. การประเมินกองทุนฯ อยู่ระดับ B

3. หลังจากรับเงินขวัญถุงพระราขทานได้ดำเนินกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน และทอดผ้าป่าสมทบกองทุน 1,890 บาท

4. คณะกรรมการร่วมกับหมู่บ้านและ อบต.ไทรทอง ตรวจเวรยาม เฝ้าระวังพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

5. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซีฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นห่างไกลยาเสพติด (อบต.ไทรทอง) ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. ของทุกปี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ทุกวันที่ 23 ของเดือนตุลาตม จัดกิจกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (25 พฤศจิกายนของทุกปี) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญ (28 ก.ค./12 ส.ค./5 ธ.ค. ฯลฯ) และประชุมพิจารณารายชื่อกลุ่มเสี่ยงทุกวันที่ 5 ของเดือน

 

ในการนี้ คณะ ศอ.ปส.จ.สระแก้ว ได้ให้ข้อเสนอแนะและมอบแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

1. จังหวัดสระแก้ว กำหนดดำเนินการหมู่บ้านสีขาว ภายใน 6 เดือน โดยมอบให้ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการตามกระบวนการ แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวให้เป็นรูปธรรม

2. แนวทางการใช้จ่ายเงินขวัญถุงพระราชทาน ต้องบริการจัดการทุนทั้ง 3 ประเภท ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมอื่นๆ โดยเน้นเวทีประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีทุกเดือนและปัญหาอื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

3. สถาบันครอบครัวดูแลในเบื้องต้น โรงเรียน ชุมชน วัด รณรงค์สื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งรั้วป้องกันที่ดีที่สุดคือรั้วของ “ครอบครัว” และควรใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. การบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ทุกมิติ โดย รพ.คลองหาด รพ.สต. เป็นทีมงานในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหมู่บ้าน

5. สถานการณ์ยาเสพติดตำบลไทรทอง ไม่มากสามารถดูและและดำเนินการได้

6. ภายใน 2 ไตรมาสแรกของปี 2566 ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหน่วยนำร่องด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการตามกระบวนการและบูรณาการกิจกรรมหมู่บ้านสีขาว โรงเรียนสีขาว หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กอ.รมน. ตำรวจ) เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกองทุนแม่ฯ ต้องจริงจังและเข้มงวดในกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาว และติดตามผู้ผ่านการบำบัด โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน

 

พร้อมนี้ ได้ดำเนินกิจกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทานโดยคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เงินทุนจำนวน 4,000 บาท เพื่อให้หมู่บ้านได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไป

 

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)