ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้ว Kick Off คาราวานแก้จนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว พร้อมกัน 9 อำเภอ

จังหวัดสระแก้ว Kick Off คาราวานแก้จนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว พร้อมกัน 9 อำเภอ

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรม Kick Off คาราวานแก้จนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว พร้อมกัน 9 อำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ นม และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ เจ้าคณะอำเภอ ได้ร่วมนำปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค มาร่วมมอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อำเภอ (ศจพ.จ./ศจพ.อ.) จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศจพ.ทน./ทม.) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และทีมพี่เลี้ยง เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามการสำรวจครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทีมพี่เลี้ยงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เชื่อมโยงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาความต้องการให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)