ข่าวประชาสัมพันธ์

“จ.สระแก้ว ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ พื้นที่อำเภอตาพระยา”

“จ.สระแก้ว ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ พื้นที่อำเภอตาพระยา”

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (ศอ.ปส.จ.สระแก้ว) โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย นายโกเมศ เพชรโกมล กำนันตำบลทัพราช(ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ ดังนี้

  1. ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานและจัดตั้ง ปี 2552 มีเงินกองทุน 17,275 บาท มีสมาชิกจำนวน 1,116 คน จากครัวเรือนทั้งหมด 332 ครัวเรือน
  2. การประเมินกองทุนฯ อยู่ระดับ A
  3. หลังจากรับเงินขวัญถุงพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน และทอดผ้าป่าสมทบกองทุน จำนวน 9,999 บาท
  4. กองทุนแม่ฯ ให้การสนับสนุนด้านกีฬา กับเยาวชนทุกปี สนับสนุนอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีอาชีพ และมีรายได้ จำนวน 10 ราย
  5. ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง สรุปผลและรับรองครัวเรือนปลอดภัยทุกเดือน โดยรับรองแล้ว 176 ครัวเรือน มอบธงครัวเรือนปลอดภัยแล้ว 156 ครัวเรือน
  6. กิจกรรมสนับสนุนความเป็นอยู่อย่างพอเพียง (ปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด)

ในการนี้ คณะ ศอ.ปส.จ.สระแก้ว ได้ให้ข้อเสนอแนะและมอบแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

  1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องเริ่มต้นที่ระดับครอบครัว ในการดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากชุมชนเข้มแข็งแล้ว ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปในที่สุด
  2. หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องดำเนินการตามกระบวนการในการดูแลลูกหลานในหมู่บ้าน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ ผู้ค้า และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการของกองทุนแม่ฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นกองทุนแห่งความศรัทธา ที่จะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
  3. สร้างกระบวนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด
  4. หมู่บ้านต้องทำข้อตกลง/กฎ/ระเบียบร่วมกัน และควรมีมาตรการทางสังคมกับผู้เสพหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

พร้อมนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้สมทบทุน เพื่อให้หมู่บ้านได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไป

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)