ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ครั้งที่ 1 / 2566”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ครั้งที่ 1 / 2566”

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566

2.การคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569

3.แนวทางการคัดเลือก อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

4.การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ54ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง

สำหรับโครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) คืออาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจอาสามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คืออาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่งเรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวนหมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
  2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) คืออาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)