ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3

พช.สระแก้ว จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ จุดผ่อนปรน บ.หนองปรือ ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1303 นำโดย ร.อ. ศิลกัล รักมิตร ผบ.ร้อย.ทพ.1303 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ทหารพราน และนางนภาลัย ทัพมงคล ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ ไทย – กัมพูชา ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3 กับทีมผู้นำหมู่บ้านตะโบกวิน ต.มาลัย อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย นาง ดี ฮาน ผู้ใหญ่บ้านตะโบกวิน ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขยายพื้นที่โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย) อีกหนึ่งพื้นที่ กำหนดดำเนินการ 3 ปี โดยดำเนินการแล้ว 2 ปี ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 กำหนดดำเนินการ เป็นปีที่ 3 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

– ทบทวนการดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมที่ผ่านมาของหมู่บ้านตะโบกวิน

– สอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ สถานการณ์ปัจจุบันของหมู่บ้าน

– ทบทวนความต้องการร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านตะโบกวิน ที่กำหนดดำเนินการ ปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2566 กับผู้นำหมู่บ้านตะโบกวิน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบัน

การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผู้นำหมู่บ้านตะโบกวิน รับทราบและเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ และพร้อมที่จะนำข้อมูลไปสอบถามหามติที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมตามความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้านต่อไป โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือฯ แล้ว ทางฝ่ายผู้นำหมู่บ้านตะโบกวิน ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและหามติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านทันที

“พช.สระแก้ว รายงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)