ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว ร่วมกับ กพสจ.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

พช.สระแก้ว ร่วมกับ กพสจ.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
👉นางขวัญเรือน เทียนทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว (กพสจ.) จำนวน 31 คน เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี สรุปผลการประชุม ดังนี้
1.การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566
2. กิจกรรมการแสดง “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566
3. โครงการวันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566
4. โครงการฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มทอผ้าจำนวน 30 คน กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 6 – 11 ก.พ. 2566 ณ อาคารด้านนอก (โดม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
📸✍️พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)