โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพีร ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ

ห้วหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจำเรียง มณีพินิจ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางประเพิน ภูสง่า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพีร ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)

นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอรุณ แสงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา อินตัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐวดี งามสาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ปฏิบัติงานหน้าห้องรองผู้ว่าฯ)

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอุมาพร มีหิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจำเรียง มณีพินิจ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่เสริมฯ)

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางปาณิสรา วันชูเพลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชลี หนามพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชาวลิต ต้นชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธวัชชัย เปี้ยปลูก

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางประเพิน ภูสง่า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิมล จันทะสุนี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายคุณภัทร สวรรค์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางลัลน์ญดา ภูผาเผย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววีรญา จ้อยจีด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายอลงกร กงไกรลาศ

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แม่บ้าน

นางสาวสุกัญญา พูลเมือง

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 1 times, 1 visits today)