โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ 06-5517-7259

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 08-1822-9634

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์หอม สีแดง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 08-1822-9635

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ดร.สมศักดิ์ ไกรเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 08-1822-9627

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 08-1822-9624

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอรุณ แสงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์หอม สีแดง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นายสุเมธ ระงับพิศม์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พันจ่าอากาศเอกวุฒทิชัย มีโชค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐวดี งามสาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ปฏิบัติงานหน้าห้องรองผู้ว่าฯ)

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอุมาพร มีหิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้ำ

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ดร.สมศักดิ์ ไกรเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางปาณิสรา วันชูเพลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางสาวยุพาพร เทวัญรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชลี หนามพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชาวลิต ต้นชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธนากร ฉิมพาลี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิมล จันทะสุนี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ ไขกล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนีรชา ศรีจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจักรริน ธรรมโคต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายอลงกร กงไกรลาศ

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แม่บ้าน

นางสาวสุกัญญา พูลเมือง

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 1 times, 1 visits today)