โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

นายพีร ฤทธิ์เดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพีร ฤทธิ์เดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพีร ฤทธิ์เดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอรุณ แสงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นายสุเมธ ระงับพิศม์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พันจ่าอากาศเอกวุฒทิชัย มีโชค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐวดี งามสาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ปฏิบัติงานหน้าห้องรองผู้ว่าฯ)

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอุมาพร มีหิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้ำ

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางปาณิสรา วันชูเพลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางสาวยุพาพร เทวัญรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชลี หนามพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชาวลิต ต้นชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธนากร ฉิมพาลี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิมล จันทะสุนี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ ไขกล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนีรชา ศรีจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจักรริน ธรรมโคต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายอลงกร กงไกรลาศ

พนักงานขับรถยนต์ ส2
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แม่บ้าน

นางสาวสุกัญญา พูลเมือง

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 1 times, 1 visits today)