โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

06-5517-7259

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

08-1822-9634

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์หอม สีแดง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

08-1822-9635

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสมศักดิ์ ไกรเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

08-1822-9627

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

08-1822-9624

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอรุณ แสงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์หอม สีแดง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางปาณิสรา วันชูเพลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พันจ่าอากาศเอกวุฒทิชัย มีโชค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐวดี งามสาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ปฏิบัติงานหน้าห้องรองผู้ว่าฯ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสมศักดิ์ ไกรเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ)

นางสาวยุพาพร เทวัญรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชลี หนามพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชาวลิต ต้นชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิมล จันทะสุนี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธนันพัชร์ ฉิมจารย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ ไขกล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนีรชา ศรีจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายอลงกร กงไกรลาศ

พนักงานขับรถยนต์ ส2
นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอุมาพร มีหิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้ำ

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แม่บ้าน

นางสาวสุกัญญา พูลเมือง

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 1 times, 1 visits today)