ข่าวประชาสัมพันธ์

✨พช.สระแก้ว จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาองค์ความรู้และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว✨