ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒”