ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 /2565 รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ ที่ผ่านการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อข้อมูล ขับเคลื่อน การให้ความช่วยเหลือฯ ตาม “วาระจังหวัดสระแก้ว ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”