ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 /2565 รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ ที่ผ่านการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อข้อมูล ขับเคลื่อน การให้ความช่วยเหลือฯ ตาม “วาระจังหวัดสระแก้ว ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”