ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 6/2565″ 

“กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ช่อง 5 ถ่ายทำสารคดี 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”