ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สพอ.คลองหาด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในกิจกรรมการพิจารณา ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมรายละเอียด Mock-up ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

กลุ่มอาชีพบ้านตากฟ้าและกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองตะเคียน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔