ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สพอ.โคกสูงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันต่อต้ายาเสพติดโลก

สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่บันทึกเสียงรายการวิทยุ “ผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว” ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลง HLM ขนาด 3 ไร่