บันทึกองค์ความรู้ “การออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” โดย นางสาวแก้วตา แซ่เจี่ย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บันทึกองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้อำเภออรัญประเทศ ดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ขนาด 3 ไร่ โดย นายณัฐพร สิทธิทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บันทึกองค์ความรู้ “เทคนิคการสร้างและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” โดย นางกัลญา อนุเกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ