ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ฯและป้ายข้อมูลสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี)