ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 3550 ลว. 4 ธ.ค.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” (อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอตาพระยา)

(04/12/2563)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่” โคก หนอง นา โมเดล”

(04/12/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 3503 ลว. 2 ธ.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล(ยกเว้นอำเภอโคกสูง)

(03/12/2563)