ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วน ที่ สก 0019/ว 2047 ลว. 24 ส.ค.63 เรื่อง ติดตามงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเขาฉกรรจ์)

(24/08/2563)