ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 1368 ลว. 14 ก.ค.63 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ)

(14/07/2563)