ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที สก ว 0073 ลว. 11 ส.ค.63 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคคลากรเข้าอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร”พลเมืองคุณภาพ”(อำเภออรัญประเทศ ตาพระยา และเขาฉกรรจ์)

(11/08/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 1825 ลว.11 ส.ค.63 เรื่อง การดำเนิน ” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

(11/08/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 1824 ลว. 11 ส.ค.63 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ห้วงเดือนสิงหาคม 2563 ในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(11/08/2563)