ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

(18/11/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที สก 0019/7599 ลว. 16 พ.ย.6.3 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) (อำเภอวัฒนานคร)

(16/11/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 3238 ลว.16 พ.ย.63 เรื่อง การดำเนินการจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในภารกิจเกี่ยวกับ”คน” (อำเภอวังน้ำเย็น,เขาฉกรรจ์และวังสมบูรณ์)

(16/11/2563)