ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วน ที่ สก 0019/ว 2408 ลว. 18 ก.ย.63 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 113 กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน (ยกเว้นอำเภอวังสมบูรณ์)

(18/09/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2389 ลว. 16 ก.ย.63 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง (อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเขาฉกรรจ์)

(16/09/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2384 ลว. 16 ก.ย.63 เรื่อง การลงพื้นที่คัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ระดับจังหวัด ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

(16/09/2563)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/0296 ลว. 15 ก.ย.63 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหมากเค็ง(อำเภอวัฒนานคร)

(15/09/2563)