ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนทีสุด ที่ สก 0019/6975 ลว. 29 ต.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) (นายอำเภอวัฒนานคร)

(02/11/2563)