หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/9898 ลว. 22 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”