หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว0391 ลว. 26 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดการแสดงสินค้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565