หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 0853 ลว.12 มิ.ย.63 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0802 ลว. 10 มิ.ย.63 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และในขั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ