หนังสือ ที่ สก 0019/ว4670 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจการนำผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลาย ได้แก่่ 1.ชื่อลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิกไท้เจ้าหญิง” 2.ชื่อลาย “ท้องทะเลไทย” และ 3.ชื่อลาย “ป่าแดนใต้” ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว4584 ลว. 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะาั้น “การใช้แผนที่เครื่องมือสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”