หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว0295 ลว. 20 มกราคม 2565 เรื่อง การดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๒ การพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุน การขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน