หนังสือ ที่ สก 0019/ว 2744 ลว. 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21 โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (ไตรมาส 3 และ 4)