หนังสือ ที่ สก 0019/ ว 0437 ลว. 30 มกราคม 2566 เรื่องการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หนังสือ ที่ สก 0019 (อกส.จ.)/ ว 0440 ลว. 31 มกราคม 2566 เรื่องรายงานผลการติดตามลูกหนี้ค้างชำระที่ยังไม่เข้าร่วมมาตรการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1