หนังสือ ที่ สก0019/7626 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564