ที่ สก.0019/ 3009 ลว. 23 มี.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 24 โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อำเภอคลองหาด

(Visited 1 times, 1 visits today)