หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0500 ลว. 20 พ.ค.63 เรื่อง ขอจัดส่งรหัสผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) สำหรับผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในการเข้าสู่ระบบ TPMAP Logbook (สิ่งที่ส่งมาด้วย: ติดต่อรับได้ที่สพจ.สระแก้ว)

(Visited 1 times, 1 visits today)