คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2835 ลว. 19 ต.ค.63 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอโคกสูง)

(20/10/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2832 ลว. 19 ต.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก) (อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ)

(19/10/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2805 ลว.16 ต.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ)

(16/10/2563)