คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2727 ลว. 9 ต.ค.63 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอโคกสูง)

(12/10/2563)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

(12/10/2563)