คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0052 ลว.16 เม.ย.63 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง(นพส.)(อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ)

(17/04/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 0050 ลว.16 เม.ย.63 เรื่อง แจ้งข้าราชการในสังกัด ผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน (อำเภอเมืองสระแก้ว , วัฒนานคร และอรัญประเทศ)

(16/04/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0012 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(15/04/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 0013 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อการป้องกันตนเอง

(15/04/2563)