หนังสือ ที่ สก. 0019/ 3265 ลว . 30 มี.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 27 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีเศษฐกิจพอเพียง(อำเภอวัฒนานคร)

หนังสือ สก 0019 / 3264 ลว. 30 มี.ค .63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 26 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ดีเด่น (อำเภอวัฒนานคร)

หนังสือ ที่ สก.0019/ ว 1475 ลว. 25 มี.ค.63 เรื่อง ซักซ้อมสร้างความเข้าใจ กรณีการปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากระดับชำนาญการเป็นระดับการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563