หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 1632 ลว. 29 ก.ค.63 เรื่อง โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อำเภอเมืองสระแก้ว อรัญประเทศ วัฒนานคร และเขาฉกรรจ์)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 1607 ลว.24 ก.ค.63 เรื่อง ขอส่งคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 (ยกเว้นอำเภอวังสมบูรณ์)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 1605 ลว. 24 ก.ค.63 เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ