หนังสือ ที่ สก 0019/1611 ลว. 29 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 35 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (แนวทางใหม่) อำเภอเขาฉกรรจ์

หนังสือ ที่ สก 0019/1732 ลว. 2 มิ.ย. 63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 38 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ(แนวทางใหม่)(อำเภอเมืองสระแก้ว)

หนังสือ ที่ สก 0019/1731 ลว. 2 มิ.ย. 63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 37 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ(แนวทางใหม่)(อำเภออรัญประเทศ)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0688 ลว. 2 มิ.ย.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 36 โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ (อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังสมบูรณ์ และคลองหาด)

หนังสือ ที่ สก 0019/1641 ลว. 29 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 34 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านคนรักช้าง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนิน ” หมู่บ้านคชานุรักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4 (อำเภอวังน้ำเย็น)