หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 3238 ลว. 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 3237 ลว. 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง การส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 3235 ลว. 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี