หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0012 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 0013 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อการป้องกันตนเอง