หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0047 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจร(กข.คจ.)ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0366 ลว.12 พ.ค63 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 31 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0365 ลว.12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งปรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอเมืองสระแก้ว,อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0355 ลว.12 พ.ค.63 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน ” หมู่บ้านคชานุรักษ์” (อำเภอวังน้ำเย็น,อำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอวังสมบูรณ์)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0046 ลว. 7 พ.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตร ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)