หนังสือ ที่ สก.0019/ ว 1475 ลว. 25 มี.ค.63 เรื่อง ซักซ้อมสร้างความเข้าใจ กรณีการปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากระดับชำนาญการเป็นระดับการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ สก.0019/ 3008 ลว. 23 มี.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 25 โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวืตเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาฉกรรจ์