คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/3317 ลว. 17 ก.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โครงการพัฒนาและพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อำเภอวัฒนานคร)

(23/07/2563)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0066 ลว. 21 ก.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 113 (ยกเว้นอำเภอวังสมบูรณ์)

(22/07/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 1527 ลว. 21 ก.ค.63 เรื่อง โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์)

(22/07/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/3442 ลว. 21 ก.ค.63 เรื่อง โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อำเภอโคกสูง)

(22/07/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/3441 ลว. 21 ก.ค.63 เรื่อง โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อำเภอตาพระยา)

(22/07/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/3440 ลว. 21 ก.ค.63 เรื่อง โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อำเภอวังน้ำเย็น)

(22/07/2563)