คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0371 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอโคกสูง)

(13/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/1001 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการฯและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอตาพระยา)

(13/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/1000 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการฯและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอคลองหาด)

(13/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/0999 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการฯและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอวังสมบูรณ์)

(13/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/0997 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการฯและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอวังน้ำเย็น)

(13/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/0996 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการฯและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอเขาฉกรรจ์)

(13/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/0995 ลว. 12 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการฯและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภออรัญประเทศ)

(13/05/2563)