คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 3150 ลว. 11 พ.ย.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอโคกสูง)

(11/11/2563)