คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ สก.0019/ ว 1475 ลว. 25 มี.ค.63 เรื่อง ซักซ้อมสร้างความเข้าใจ กรณีการปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากระดับชำนาญการเป็นระดับการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(25/03/2563)