คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 3127 ลว. 10 พ.ย.63 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 (ยกเว้นอำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์)

(10/11/2563)