คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/0296 ลว. 15 ก.ย.63 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหมากเค็ง(อำเภอวัฒนานคร)

(15/09/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 2361 ลว. 14 ก.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดร่วมให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในแบบประเมิน” ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร” และ”แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล” ประจำปี พ.ศ.2563

(14/09/2563)