District Community Development Office News

"สพอ.โคกสูง จัดกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดภูมิปัญญา น้อมนำวิถีพอเพียง ด้วยกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว จิตอาสาเอามื้อสามัคคี ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) บ.หนองน้ำใส ม.๓ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) บ.หนองน้ำใส ม.๓ ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว