หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว2167 ลว. 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17 โครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว195 ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565