Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 3550 ลว. 4 ธ.ค.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” (อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอตาพระยา)

(04/12/2563)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่” โคก หนอง นา โมเดล”

(04/12/2563)