Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0052 ลว. 22 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนีัของธนาคารออมสิน ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19)

(25/05/2563)

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/0181 ลว. 22 พ.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (อำเภอตาพระยา)

(25/05/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0564 ลว.22 พ.ค.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์การการแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)และนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

(25/05/2563)