หนังสือ ที่ สก 0019/2570 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว5494 ลว.25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1