Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2883 ลว. 21 ต.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

(21/10/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที สก 0019/6724 ลว. 21 ต.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้า และเครื่องแต่งกาย) (อำเภอวัฒนานคร)

(21/10/2563)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2835 ลว. 19 ต.ค.63 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” (ยกเว้นอำเภอโคกสูง)

(20/10/2563)