หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก0019/ ว 0035 ลว. 9 เม.ย.63 เรื่อง การเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ยกระดับการปฏิบัติการ