หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2832 ลว. 19 ต.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก) (อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 2805 ลว.16 ต.ค.63 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ)