หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0019/ว 1111 ลว. 26 มิ.ย.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ด่วน ที่ สก 0019/ว 0058 ลว. 25 มิ.ย.63 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 113 (ยกเว้นอำเภอวังสมบูรณ์)